Tuesday, October 23, 2012

Penyata ekuiti pemilik

Penyata ekuiti pemilik

Merupakan baki setelah aset ditolak dengan liabiliti. Kunci kira-kira kerap dianalisis dengan menggunakan analisis nisbah untuk mengkaji kedudukan dan kekukuhan kewangan sesuatu perniagaan. Kebanyakan institusi kewangan akan menggunakan analisis nisbah daripada kunci kira-kira untuk menentukan kekukuhan kedudukan kewangan pelanggannya.

Terdapat 5 jenis nisbah dalam nisbah kewangan iaitu:

a) Nisbah aktiviti
Nisbah ini mengukur kecekapan syarikat mengurus aset. Ia terbahagi kepada 4 iaitu :


i. Tempoh kutipan purata

TKP = Akaun penghutang/jualan kredit sehari


ii. Pusing ganti inventori

PGI diigunakan unttuk mengukur kecairan inventori sesebuah syarikat. Ia membayangkan kadar pergerakan inventtori syarikat itu. PGI tinggi bererti inventori diganti semula dengan cepat dan menunjukkan jualan yang baik..(Tetapi perlu berbandiing dengan pesaing-pesaing dalam industri yang sama)

PGI = Kos Barang Dijual/
 Inventori


iii. Pusing Ganti Aset tetap

PGAT menilai kecekapan syarikat dalam menggunakan aset tetap syarikat unttuk menjanakan jualan.

PGAT = Jualan / aset tetap bersih


iv. Pusing Ganti Jumlah Aset
PGAT menilai kecekapan syarikat dalam menggunakan jumlah Aset syarikat untuk menjanakan jualan.

PGJA= jualan/jumlah aset


b) Nisbah hutang
Nisbah ini merupakan pecahan daripada jumlah aset yang dibiayai oleh pemiutang untuk menjanakan keuntungan. Ia digunakan untuk mengukur kemampuan syarikat memenuhi obligasi kepada pemiutang.

Terbahagi kepada 2 iaitu:

i. Nisbah hutang kepada pelaburan
Ini merupakan nisbah yang mengukur sumbangan hutang yang diigunakan dalam membiayai jumlah aset syarikat. Nisbah yang tinggi bermakna risiko akan menjadi tinggi dalam memenuhii obligasi terhadap pemiutang. Kuasa meminjam bagi syarikat akan menurun sebab pemiutang akan hilang keyakiinan terhadap syarikatt itu


ii. Nisbah hutang kepada ekuiti
Nisbah ini menunjukkan komposisi pembiayaan bagi sebuah syarikat yang terdiri daripada hutang dan ekuiiti (Ekuiti bermakna saham yang diimiliki oleh pemegang saham). Niisbah yang tinggi akan menjejaskan keyakinan pemllik saham.

NHKE = Jumlah Hutang/Jumlah Ekuti Pemilik


c) Nisbah keberuntungan
Nisbah keberuntungan menggambarkan peratus keberuntungan syarikat berbanding jualan yang telah dibuat dan jumlah aset yang telah digunakan sepanjang satu tempoh kewangan. Antara nisbah keberuntungan yang penting termasuklah nisbah keuntungan kasar berbanding dengan jualan (gross profit ratio), nisbah keuntungan bersih berbanding dengan jualan (net profit ratio), nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (return on capital employed) dan nisbah pulangan pelaburan (return on investment).

Formula untuk mengira nisbah keuntungan kasar ke atas jualan (profit on sales ratio) adalah:

(keuntungan kasar)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan.Formula untuk mengira nisbah keuntungan bersih ke atas jualan (net profit on sales ration, POS) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan.


Formula untuk mengira nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (atau nisbah tanggungan) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah aset) x 100% = X%

Nisbah ini tanggungan ini digunakan untuk menunjukkan kebolehan syarikat untuk menggunakan aset bagi menghasilkan keuntungan.


e) Nisbah kecairan
Nisbah kecairan mengukur keupayaan sesebuah entiti perniagaan untuk membayar hutang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Keupaayan entiti perniagaan tersebut melaksanakan tanggungjawab tersebut tentunya bergantung kepada kecukupan wang tunai dan aset-aset lain yang boleh ditukar kepada tunai sebelum tanggungan (liabiliti) semasa tersebut matang.


Terdapat 2 formula yang kerap digunakan untuk mengukur nisbah kecairan, iaitu:

ü Nisbah semasa (current ratio)
ü Nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio).


i) Formula untuk nisbah semasa (current ratio)

(jumlah aset semasa)/(jumlah liabiliti semasa) = X:Y

Contohnya nisbah semasa ialah 2 kali. Ini bermakna bagi perniagaan tersebut aset semasa entiti perniagaan tersebut melebihi sebanyak 2 kali ganda dari tanggungan semasa. Perniagaan ini mampu memenuhi tanggungan dan bil-bil semasa (current bills and obligation).


ii) Formula untuk nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio)

(aset semasa-stok inventori)/(liabiliti semasa) = X:Y

Disebabkan stok inventori merupakan aset yang mempunyai kecairan yang rendah, maka ada kalanya ianya diasingkan dari aset semasa, maka didapati aset semasa yang lebih mudah dicairkan. Contohnya nisbah kecairan ialah 1.2 kali. Ini bererti aset semasa yang mudah ditukar kepada tunai adalah 1.2 kali ganda dari liabbiliti semasa. Jika nisbah kecairan lebih dari satu, bererti firma tidak menghadapi masalah kecairan.

No comments:

Post a Comment