Friday, July 25, 2014

Nota padat budaya dalam pembelajaran


Budaya dan pembelajaran

Beri definisi budaya?

•kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, kesusasteraan, politik, muzik, lukisan,seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yangditurun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu denganmasyarakat sekelilingnya. Budaya adalah lambang kejayaansesuatu masyarakat atau bangsa.

•budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal danDaya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan tenaga dan akal fikiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan Dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.


Senaraikan 5 komponen budaya?

•Simbol, bahasa, nilai, norma, objektif, material dan teknologi.Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional?

•Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif.

•X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif.Berikan definisi sosialisasi?

•Proses interaksi social yg m’bolehkan indi. belajar norma, cara hidup masyarakat dan peranannya.Apakah indicator kelas social?

•Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan.Jelaskan definisi kawalan social?


•Tindakan yg diambil utk memastikan indi. mematuhi norma masyarakat. Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah laku indi. sesuai dengan norma masyarakat.Berikan definisi mobility social?

•Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan yg berbeza dalam stratifikasi social. Pergerakan boleh berlaku secara mendatar atau menegak.Apakah yangdimaksudkan dengan adat resam?

•Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat.Jelaskan perbezaan antara bangsa dan masyarakat?

•Bangsa-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan orang yg mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama, cth : Bangsa Malaysia.

•Masyarakat

-Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat.

-Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku.

-Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan social.

-Berinteraksi antara satu dgn lain.

-Cara hidup,kebudayaan yg lebih kurang sama.

-Mempunyal komltmen terhadap kebalkan masyarakat.Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme?

•Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain.Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya?

•Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai, & tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan, murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum, jantina, sse dan keperluan

•Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya

•Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat menghormati

•Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira perbezaan mereka.Apakah itu kurikulum tersirat?

•Pembelajaran berlaku tanpa dirancang.Mengapa hubungan etnik penting?

•Negara stabil
•Pembangunan eko dgn pelaburan asing
•Pembangunan social
•Pelancongan
•Penghidupan amanModel pembentukan Negara:-

•Integrasi-Satu proses bagi mewujudkan satu identity nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik. Boleh berlaku melalui proses akomodasi, akulturasi, asimilasi atau amalgamasi.

•Akomodasi-Setiap kump etnik menyedari & menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap
mempertahankan budaya hidup masing-masing. A+B+C=A+B+C. (A, B & C adalah budaya kumpulan).
Cth : Malaysia, Switzerland

•Akulturasi- Proses penerimaan unsur kebudayaan barn dalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher, angpau, makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima.

•Asimilasi- Proses percantuman & penyatuan antara kump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dgn kebudayaan & identiti yang sama. A+B+C= A (A merupakan golongan dominan sementara B & C adalah kump minoriti). Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cina di Indonesia.

•Amalgamasi- Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. A + B + C = D. Cth : kumpulan baru hasil perkahwinan campur.Cara untuk memupuk hubungan etnik yang harmonis?

•Guru menjadi teladan & adil, X ethnosentrik.

•Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik.

•Bahan p&p pelbagai etnik
•Aktiviti p&p pelbagai etnik
•Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum.Sebab kelas bercantum ?

•Bilangan guru X cukup

•Bil murid X cukup, kurang drp 10 org

•Murid dr tahap yg samaSenaraikan empat ciri budaya.

i. Boleh dipelajari
ii. boleh dikongsi
Ili. bersifat sejagat
iv. boleh diwarisi
v. sentiasa berubah-ubah
vi. mempunyai unsur simbolik dan
vii. mempunyai pandangan semestaSenaraikan tiga faktor penghijrahan.

i. Ketidakstabilan politik di tempat asal
ii. Kesukaran kehidupan di negara asal
iii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu


Huraikan bagaimana proses pertembungan dan penyesuaian antara budaya berlaku dalam masyarakat di negara kita?

i. Wajib iaitu individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut.
ii. Preferred iaitu yang lebih digemari. Ini bermakna kita mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.
iii. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan.

iv. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari.
v. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.


Berikan empat tujuan pantang larang masih diamalkan dalam masyarakat di negara ini.

i. menjaga tingkah laku
ii. elakkan kecelakaan
iii. menjaga keselamatan
iv. kebaikan kesihatan
v. kesinambungan tradisi
vi. memupuk nilai murni


Senaraikan empat faktor yang menyebabkan perubahan kepada bahasa.

i. pertembungan masyarakat dan budaya
ii. penjajahan, peperangan dan perpindahan
iii. perubahan populasi, kelas social, etnik, umur, seks, pekedaan, penemuan baru (kaedah, benda-benda, peralatan)
iv. pendidikan, penghijrahan, perdagangan, agama dan status ekonomi


Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio- budaya.

i. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai
ii. Membentuk disiplin murid
iii. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid
iv. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran


Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini.

i.Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar.
ii. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif.
iii. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar). Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar.
iv. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajar-guru/pengajar).
v. Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi ianya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian.
vi. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.


Berikan empat faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita.

i. kemudahan mendapatkan guru
ii. kemudahan bahan-bahan rujukan
iii. kelas sosial masyarakat
iv. lokasi sekolah dan tempat tinggal
v. kemudahan ICT
vi. peluang kerjaya selepas tamat belajar.Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang ketaksamaan pendidikan dalam kalangan murid.

i. Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
ii. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM)
iii. Bantuan Makanan Asrama.
iv. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid
v. Jaket Keselamatan
vi. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya
vii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT)Bincangkan empat faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan peluang pendidikan antara murid di kawasan bandar dan kawasan luar bandar.

i. kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu- satu bidang.
ii. Pertumbuhan pusat urban yang lembab
iii. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.
iv. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.

v. Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan
tahap keupayaan pelajar.
vi. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas.
vii. Jurang sosioekonomiProgram kerajaan utk pendidikan orang asli

•Kia-2m •Program persiangan salinatan
•Kurikulum kap oleh BPG •RMT •SPBTUsaha kerajaan utk wujudkan kesamarataan pendidikan

•Pendidikan percuma pd semua peringkat
•Mengadakan kurikulum yg sama
•Peluang diberi X kira latar belakang
•Menggunakan bahasa penghantar- sjk
•Mengadakan system persekolahaan yg sama
•Member bantuan persekolahan
•Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah.


Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya

•Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu etnik.
•Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas
•Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik.
•Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar.Berikan tiga pendekatan yang sesuai digunakan untuk dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum.

i. Pengajaran berpusatkan murid
ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan
iii. Gunakan kaedah perbincangan
iv. Pendekatan kolaboratif
v. Pendekatan koperatifciri2 kelas bercantum

•Kelas ini wujud di sekolah rendah saja
•Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan
•Bil murid kurang drpd 10 org
•Guru mengajar lebih drpd satu tahun persekolahan krn peruntukan guru mengikut bilangan kelas
•Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa


Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya.

i Aktiviti Kebudayaan mengikut kaum
ii. Sambutan perayaan mengikut kaum
iii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti
iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum
v. Program RIMUPHuraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya

i Pendekatan koperatif
ii. Pendekatan kolobaratif
iii. Kaedah mediatif
iv. Kaedah direktif
v. Kajian masa depan
vi. Kaedah generatif
vii. Kontekstual
viii.MetakognitifBincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan
i. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas
ii. Objektif pengajaran tidak tercapai
iii. Murid dapat mendengar dengan jelas
iv. Kawalan kelas kurang berkesan


 Nyatakan empat kepentingan melaksanakan pelan tindakanuntuk mewujudkan persekitaran mesra budaya di sesebuahsekolah.

i. Bilik darjah - 805 sekolah dan 5,138 bilik darjah
ii. Asrama - 2,800 kapasiti penghuni
iii. Rumah guru - 414 projek, 841 unit
iv. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah
v. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli di Negara ini.
i. Yuran Persekolahan
ii. Kokurikulum
iii. Kertas ujian bulanan
iv. Sukan tahunan sekolah
v. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral
vi. MSSM
vii. Bantuan Persekolahan
viii.Buku tulis, buku kerja clan alai tulis
ix. Pakaian seragam sekolah
x. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama), seperti ubat gigi, sabun mandi, sabun pencuci, kapur kasut, tuala mandi).
xi. Tambang pengangkutan ke sekolah.
xii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah).Perkara yg diambilkira utk action plan:-

•Objective
•Kumpulan sasaran
•Jangkah masa
•Kos
•Analisis swot- strength, weakness, opportunity, threat.Perlaksanaan membaca secara mentalis.

Aplikasi dalam kelas bacaan

Guru yang mengaplikasikan teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran akan melakukan perancangan dengan membuat pemeringkatan kemahiran. Ini bermakna, murid akan memperoleh sesuatu kemahiran itu secara berperingkat-peringkat sesuai dengan kemahiran dan penguasaan mereka. Kemahiran membaca akan dimulakan dengan kemahiran paling asas iaitu mengenal suku kata, dan seterusnya kemahiran itu dipertingkatkan kesukarannya sehinggalah murid berkenaan dapat membaca sebuah ayat yang lengkap. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pengajaran ini, guru menetapkan 10 kriteria yang perlu dikuasai oleh murid sebagai bukti mereka telah menguasai kemahiran membaca yang telah ditetapkan. Pada pembelajaran pertama, guru mungkin menetapkan dua kriteria yang perlu dicapai, kemudian dua lagi pada pembelajaran akan datang dan begitulah seterusnya sehingga semua murid berjaya mencapai kriteria tersebut.


Teori Pembelajaran Mentalis (Pelopor – Noam Chomsky)

Teori ini menekankan fungsi mental seseorang manusia itu. Menurut Chomsky, kanak-kanak akan mengalami beberapa peringkat perkembangan dalam pemikiran iaitu bermula dari peringkat terendah deria motor, kemudian kepada pra-operasi, operasi konkrit dan operasi formal. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa, kanak-kanak akan menguasai kemahiran memahami terlebih dahulu sebelum mereka belajar bertutur.


1.Kebaikan

1.1 Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat.

1.2 Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.

1.3 Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.


2. Kelemahan

2.1 Teori ini mementingkan kemahiran tulisan, yang kemudiannya diikuti dengan kemahiran bacaan. Manakala kemahiran lisan pula kurang diberikan perhatian. Ini akan menyebabkan sesetengah murid hanya mahir menggunakan bahasa dalam tulisan dan bacaan, tetapi lemah dalam lisan (mendengar dan bertutur).


Membaca secara mekanis dan ciri pelaksanaannyaPembacaan mekanis adalah proses yang dapat membantu peningkatan pencapaian akademik murid-murid. Aktiviti membaca secara nyaring kepada murid secara terkawal akan meningkatkan minat murid dalam kadar masa yang segera teruamanya dalam bidang sastera. Guru haruslah prihatin terhadap pembacaan murid dengan cara memerhati wajah mereka sambil mengawal keadaan. Guru juga seharusnya pandai memilih bahan bacaan yang menarik supaya dapat menghadapi masalah untuk mengawal disiplin murid. Membaca kepada murid dengan nyaring merupakan aktiviti yang penting bagi semua peringkat murid bermula dari peringkat pra-sekolah hinggalah ke peringkat universiti. Aktiviti membaca secara nyaring dapat meningkatkan suasana yang menarik di dalam bilik darjah bagi tujuan pembelajaran murid di sekolah.

Selain itu, bagi menambahkan minat murid untuk membaca, guru perlulah menyediakan persekitaran yang selesa dan dapat menggalakkan pembelajaran murid. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan sudut bacaan di dalam kelas dengan pelbagai jenis buku yang menarik. Lebih banyak buku yang disediakan, lebih banyak peluang kepada murid dalam membuat pilihan mengikut minat dan kegemaran mereka. Kajian yang pernah dibuat oleh pihak University Of Southern California menunjukkan murid yang kurang bahan bacaan di dalam kelas mereka memperolehi skor yang rendah jika dibandingkan dengan murid yang memiliki bahan bacaan yang agak banyak di sudut kelas mereka.

Langkah seterusnya, guru melakukan bacaan nyaring untuk pemahaman. Ketika membuat bacaan nyaring, kemudian berhenti di tempat-tempat tertentu untuk berbincang mengenai sesuatu yang terdapat dalam bahan bacaan itu sebenanya secara tidak langsung mengajar murid-murid cara-cara membaca dengan betul dan cara-cara untuk memahami maklumat yang terdapat dalambahan bacaan itu. Contohnya, guru ingin membincangkan sesuatu mengenai gambar hiasan yang terdapat pada muka surat tertentu atau ingin menjelaskan makna perkataan tertentu, bertanya tentang sesuatu kepada murid, berbincang tentang sesuatu peryataan dan sebagainya. Selain daripada itu, terdapat tiga contoh strategi yang dapat dilaksanakan dalam pengajaran pemahaman membaca.

Pertama iaitu berfikir tentang cerita yang dibaca. Guru berhenti membaca lalu meminta murid berfikir tentang sesuatu yang berkaitan dengan cerita tersebut seperti kemungkinan kesudahan cerita tersebut. Kedua ialah dengan membuat peta minda. Sambil membaca guru dan murid membuat peta minda seperti perwatakan watak-watak penting yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca. Sumber maklumat ditambah satu demi satu sepanjang bacaan yang dibuat. Ketiga ialah dengan membuat nota ringkas. Nota rigkas ini digunakan untuk membuat ulangkaji sebelum membuat bacaan pada bab seterusnya. Antara aspek yang dapat dicatatkan termasukah unsur konfik atau masalah yang terdapat dalam cerita atau bacaan tersebut, maklumat mengenai watak-watak, peristiwa penting, nilai,pengajaran, tema, persoalan, gaya bahasa dan sebagainya.

Langkah seterusnya dengan penglibatan perpustakaan. Pertama, membantu pihak sekolah mempromosi kempen membaca serta menjadi penyelaras dalam apa-apa program membaca yang diadakan di sekolah dan menyediakan bahan bacaan yang mencukupi termasuklah bahan bacaan bagi murid-murid inklusif bermasalah penglihatan serta membuat promosi untuk menambah ahli di perpustakaan. Kedua, dengan menyediakan bahan-bahan yang mencukupi terutamanya bahan dalam bentuk komputer dan perisian yang sesuai. Ketiga, menganjurkan program atau aktiviti untuk membantu ibu bapa yang tidak mempunyai kemahiran membaca, terutamanya bagi sekolah-sekolah di luar bandar dan mendapatkan bantuan daripada pihak luar untuk membantu dalam menjayakan program tersebut. Keempat, memberikan pengiktirafan atau hadiah kepada murid-murid yang menunjukkan kecenderungan dan minat untuk membaca bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan.

Pihak media juga dapat membantu dengan memberikan ruang iklan secara percuma bagi apa-apa iklan yang berkaitan dengan program membaca. Secara umumnya, kanak-kanak perlu memiliki kemahiran membaca dan menulis selewat-lewatnya ketika mereka berada di tahun tiga sekolah rendah. Pihak pengurusan sekolah perlu sedar bahawa usaha yang mencabar ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa sokongan daripada masyarakat luar sekolah.

Kesimpulan, sekiranya guru kerap membuat bacaan secara nyaring untuk murid-murid maka akan timbul kesedaran dalam diri murid-murid bahawa membaca itu merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Mereka juga sedar bahawa gambar hiasan yang terdapat dalam bahan bacaan itu merupakan sesuatu yang berkait rapat dengan maklumat yang hendak disampaikan. Mereka juga memahami bahawa buku dibaca dari kiri ke kanan dan apa yang dicetak pada buku itu melambangkan perkataan serta setiap cerita itu terdapat permulaan dan pegakhiran. Dengan mendengar bacaan guru dan mengemukakan soalan, daya pemahaman dan perbendaharaan kata mereka akan meningkat. Begitulah pentingnya membaca bahan bacaan secara mekanis itu penting kepada murid

KAEDAH PANDANG DAN SEBUTKaedah pandang dan sebut datang dalam keadaan ramai kanak-kanak tidak boleh membaca dengan menggunakan kaedah abjad. Berpadanan dengan namanya, kaedah ini meminta kanak-kanak menghafal pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa Malaysia. Uniknya bahasa Malaysia adalah kerana pola-pola suku katanya jelas dan pola-pola sukukata yang ada dalam bahasa malaysia ada lebih daripada 1000 pola-pola untuk dihafal. Mengikut kajian, jumlah 2000 ke 3000 adalah satu jumlah yang masih boleh diterima hafal oleh anak kecil kita.

Sama dengan kaedah mengeja, kaedah pandang dan sebut juga tidak termasuk antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca bahasa Inggeris. Sebabnya bahasa Inggeris tidak mempunyai sukukata yang jelas. Kaedah pandang dan sebut tidak memerlukan kanak-kanak untuk mengeja atau membatangkan ejaan. Kanak-kanak hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua, tiga atau empat huruf lalu menyebut terus contohnya:-

• ba bi bu be bo (untuk 2 huruf )

• ban bin bun ben bon (untuk 3 huruf)

• bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf)

Kaedah ini adalah lebih mudah untuk mengajar kanak-kanak menggunakan kad-kad imbasan seperti cara yang diperkenalkan oleh Glen Doman. Pola-pola sukukata ditulis di atas kad-kad imbasan dan diimbaskan kepada kanak-kanak. Setiap perkataan ditulis di atas kad-kad manila yang dipotong kecil dan diimbaskan kepada kanak-kanak dengan cepat. Rasionalnya,kanak-kanak dikatakan mempunyai ingatan foto "photographic memory" . Sebab itulah, ia hanya perlu diimbas dan setiap perkataan yang diimbaskan akan disimpan di dalam ingatan dan dikeluarkan bila masanya tiba.


Langkah pengajaran

• Murid diajar menyebut ‘seluruh perkataan’ selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis.

• Perkataan seperti ‘meja’ dan ‘cawan’ kemudian dicerakinkan menjadi suku kata, seperti ‘me ja’ dan ‘ca wan’. Murid membaca suku kata.

• Kemudian perkataan ‘meja’ dan ‘cawan’ ini dicerkain lagi menjadi huruf. Seperti ‘m e j a’ ‘c a w a n’.

• Murid mengeja dan menUlis huruf dan perkataaan

• Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik eg. Bahasa Cina dan bahasa Mesir Tua.Kelebihan dan kelemahan kaedah pandang sebut.


Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini

· Kanak-kanak cuba mengcam dan membaca perkataan dengan cara ‘meneka’ dari bentuknya.

· Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk ‘attack’ membaca perkataan baru.

· Murid perlu ‘mengecam’ dan ‘menghafal’ banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita.


KELEBIHAN

Oleh sebab, murid-murid telah menguasai sejumlah kosa kata, maka pengajaran prabacaan hendaklah bermula dengan pengalaman tersebut.

Pengajaran tidak akan seronok sekiranya tidak menghubungkan dengan pengalaman murid.

Mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-murid telah menguasai sejumlah perkataan.

Menurut Goodman : Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka.Cara berkesan menghasilkan karangan yang baik


Sebelum membuat sesuatu karangan, murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Selepas itu murid fikirkanlah pula tentang Pengenalan, isi-isi dan penutup.

Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Dalam pengenalan murid hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Murid hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja, memadai tiga atau empat ayat. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan.

Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Karangan perlu mempunyai empat isi. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi yang utama didahulukan. Sebaik-baiknya satu isi, satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak, murid hendaklah banyak membaca surat khabar, majalah-majalah, makalah-makalah, rencana-rencana, buku-buku cerita, mendengar sesuatu, menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis.

Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat murid dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.

Kesalahan yang biasa oleh murid-murid semasa menulis karangan


Kesalahan pertama ialah kesalahan memilih tajuk. Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana murid tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Keadaan ini terjadi mungkin murid terburu-buru menyiapkan karangan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja.

Kesalahan kedua ialah kekurangan isi. Oleh sebab kekurangan isi, sesetengah murid menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Hal ini berlaku kerana murid kurang membaca dan terhadnya pengetahuan.

Kesalahan ketiga ialah pembahagian perenggan. Ada murid meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Malah ada murid menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan!

Kesalahan keempat ialah tidak merangka karangan. Ada murid yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Murid yang tidak merangka bererti murid tersebut tidak menyusun isi. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Terdapat juga isi yang sama diulang. Malah ada murid yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ).

Kesalahan kelima ialah kesalahan tatabahasa. Murid perlu tahu , penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Pada tahap Tahun 6 , sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Masih ada murid yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di", "dari" dengan "daripada", "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. Lebih malang lagi murid tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya.

Kesalahan keenam ialah kesuntukan masa. Masa membina karangan sangat terhad. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Murid yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Terdapat kes murid yang cemerlang, hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja.

Kesalahan-kesalahan lain ialah seperti tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan, tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan dan Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ).


Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar.


Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran, dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut :

1. Sesuai

Perkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan, di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Tajuk dan juga keterangan berkaitan dengan mata pelajaran. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar menepati seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkara-perkara seperti berikut :
a) objektif dan matlamat pengajaran bahasa

b) Pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran

c) Keadaan pelajar

d) Suasana pembelajaran

e) Minat pelajar


Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pengajaran. Oleh itu, guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum memilih sesuatu bahan. Dengan objektif pengajaran yang tertentu, guru boleh memilih bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. Bahan yang dipilih juga hendaklah sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan juga bersesuaian dengan kebudayaan, adat resam, kepercayaan dan situasi tempatan.

Guru juga sepatutnya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada pelbagai latar belakang pengalaman sosial, pendidikan, ekonomi, taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar, mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. Faktor lain adalah suasana pembelajaran, dimana bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah pelajar, isi pelajaran, bahan dan guru. Dalam proses pembelajaran pula, rangsangan yang mengarah pada pemikiran dan seterusnya mewujudkan tingkah laku tertentu merupakan tiga konsep yang penting.


2. Mencabar

Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan, pemikiran dan tingkah laku. Oleh yang demikian, bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar.

Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahan-bahan yang mengandungi ciri-ciri berikut :

a) bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak.

b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks.

c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu.

d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif)

e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif)

f) Bahan yang umum kepada teori.

g) Bahan masakini kepada masa akan datang.3. Menepati

Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa, proses pembelajaran dan pengajaran. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut:

a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar.

b) Susunan bahan

c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat.

d) Maklumat yang kemaskini

e) Perbendaharaan kata yang sesuai

f) Bahan pengajaran yang diperakui.4. Menarik

a) Reka letak ; peta, lukisan, carta, jadual, graf, rajah, gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep.

b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar.

c) Ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghiasi bahan pengajaran, tetapi berfungsi sebagai manifestasi visual sesuatu maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahaman.

d) Kualiti kulit dan cara buku dijilid

e) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas.5. Jimat dan mudah

Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli,tidak semestinya mahal.sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang.6. Praktikal

Bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya praktikal sama ada kepada guru atau pelajar. Bahan pengajaran seharusnya sederhan dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang yang berdasarkan situasi sebenar. Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasa dalam komunikasi. Selain itu, bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-ulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain.7. Mudah alih

Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi, boleh dibawa kemana-mana dan tidak terlalu berat atau besar.

Pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lain semestinya dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikatif atau fungsional, perspektif struktural dan perspektif kemahiran. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri.Kawalan bahan pengajaran bertujuan supaya pengajaran dapat disampaikan dengan seimbang. Mengapa perlu kawalan bahan?

Tujuannya supaya bahan-bahan pelajaran bahasa dapat disampaikan secara berseimbangan. Ini bermakna guru harus dapat mengawal masa dan bahan-bahan yang hendak disampaikan sesuai dengan satu-satu waktu mengajar yang ditentukan.

Guru harus:
  1. Mengawal masa dan bahan-bahan yang hendak disampaikan.
  2. Memastikan kecukupan masa dan kesesuaian bahan dengan waktu pengajaran.
  3. Apa yang dirancangkan itu hendaklah dilaksanakan sepenuhnya.
  4. Bahan-bahan yang tidak selesai disampaikan dalam pelajaran pertama hendaklah disempurnakan dalam pelajaran berikutnya.
  5. Dikawal supaya bahan-bahan tersebut tidak diajar berulang kali.